باسلام

احتراما به استحضار اعضای محترم تعاونی می رساند طبق مصوبه مورخ 98/9/4 هیات مدیره تعاونی ، مقررمی گردد به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ 98/5/17 وقراردادهای فی مابین ، اعضایی که مبلغ اقساط خودرا باتاخیر پرداخت نمایند مشمول جریمه 1/1000 مقدار بدهی به صورت روزشمار خواهند شد وقطعا جریمه دیرکرد جزء بدهی عضو محسوب گردیده واز واریزی آن کسر خواهد شد.(میزان وزمان پرداخت در آگهی قبلی درج شده است)

ضمنا مصوب گردیدباعنایت به درخواست برخی از اعضای تعاونی مبنی برنگرانی از احتمال ایجاد تورم درخصوص خرید مصالح ودستمزد تعاونی این امکان ایجاد گردد که طبق نظر کارشناسی سال 98 (برای بلوک E10 به ازاء هر مترمربع 3.5 میلیون تومان وبلوک F11 به ازاء هرمترمربع 3.3 میلیون تومان )به صورت مقطوع با عضو مشروط به پرداخت یکجا مبلغ باقی مانده ساخت ، قرارداد منعقد نماید.

توجه : لازم بذکر است مورد مذکور درشرایط امروز (آذر ماه 98) مقدور می باشد ودرماه های آتی بسته به شرایط روز ، موضوع قابل بررسی خواهد بود.