باسلام

احتراما به استحضار اعضای محترم دو بلوک E10-F11 می رساند باتوجه به رای گیری صورت گرفته (کتبی ) در زمان انتخاب واحد مبنی بر کاهش اقساط و افزایش 6 ماهه به مدت زمان ساخت دو بلوک مذکور ، خواهشمنداست اعضای محترم سریعا نسبت به پرداخت اقساط 1398/8/15 خود اقدام نمایند در غیر اینصورت براساس ماده 58 اساسنامه ، هیات مدیره نسبت به ارسال اخظار/ اظهارنامه اقدام خواهد نمود.