باسلام

احتراما به استحضار می رساند هیات مدیره در نظر دارد 2 واحد158 متری در بلوک درحال ساخت E10را طبق آگهی پیوست که در روزنامه همشهری مورخ 98/7/29 به چاپ رسیده است را به مزایده بگذارد از افرادی که تمایل دارند در مزایده طبق شرایط اعلامی شرکت نمایندبه تعاونی مراجعه فرمایند.