باتوجه به برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت دوم توسط هیات مدیره انتصابی در مورخ 96/2/25 ،  نتیجه مجمع به استحضار اعضاء محترم تعاونی مسکن رسانده می شود.
دستور جلسه: انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل  هیات مدیره وبازرس / بازرسین
جلسه مذکور با حضور نماینده اتاق تعاون راس ساعت 16 در سالن ایران زمین واقع در پارک شهر برگزار گردید که با رای اعضای حاضر در مجمع به ترتیب آقایان وخانمها انتخاب شدند.
هیات مدیره :
1- جواد رنجه
2- محمدمهدی شعار
3- امیرکوشاری
4- مرضیه امیری
5- احمد عزیزالهی

عدل البدل هیات مدیره :
1- احمد جعفری نائینی
2- محمداسماعیلیان

بازرسین:
1
- پیمانه یزدان شناس
2- امید باغانی

انشاالله با کمک وهمکاری اعضاء محترم تعاونی مسکن خادمین بتوانیم قدمی موثر درجهت نیازهای اعضاء محترم برداریم .