به گزارش روابط عمومی : دومین جلسه هماهنگی فنی در روز پنجشنبه مورخ 11/10/93 با حضور مدیر عامل ،تیم فنی کارگاه ،مشاور پروژه،ناظرین و پیمانکار ساخت اسکلت

فلزی بلوک E10 وF11راس ساعت 11 در محل پروژه تشکیل شد و تا ساعت 15 به طول انجامید .


ــ این جلسه به منظور هماهنگی هر چه بیشتر بین مشاور ،ناظرین و پیمانکار ساخت اسکلت فلزی برگزارو مقررگردید جهت رفع مشکلات و موانع موجود در مراحل ساخت و نصب اسکلت فلزی دو بلوک F11وE10  و رعایت کلیه آیین نامه ها و استاندارد های مربوطه اقدامات لازم به عمل آید و برنامه ریزی در جهت سرعت بخشیدن به تکمیل عملیات نصب پارت 5 بلوک F11 (طبقه 14-18) و ساخت دو پارت پایانی (6و7)تا طبقه 26 در دستور کار قرار گرفت .

ــ مقرر گردید عملیات حمل و نصب اسکلت پارت 3 بلوکE10 (تا طبقه دهم )در اسرع وقت توسط پیمانکار مربوط تکمیل و به کارگاه تحویل داده شود. همچنین برنامه زمانبندی ادامه عملیات ساخت اسکلت بلوک E10  توسط تیم فنی تهیه و اجرا شود.

ــ مقرر گردید به طور روزانه جلسه ای با حضور عوامل مشاور ،پیمانکاران و سرپرست کارگاه جهت ارائه گزارش روزانه و بررسی و برنامه ریزی عملیات اجرایی در محل کارگاه تشکیل گردد.

                                                                                                                                                                                       روابط عمومی