سامانه اطلاعات اعضا

نظر سنجی روند پروژه

نظر شما در مورد ادامه روند پروژه چیست
 

تقویم

 
پنجشنبه
1396
اسفند
3
 

باسلام

باعنایت  به انتخاب هیات مدیره جدید در مجمع عمومی عادی مورخ 25/2/96، هیات مدیره نسبت به برگزاری جلسه ای درمورخ 96/2/31 به منظور مشخص شدن وظایف هیات مدیره اقدام نمود که براساس صورتجلسه فوق ، آقایان جواد رنجه به عنوان رییس هیات مدیره ، محمدمهدی شعار نایب رییس هیات مدیره ، خانم مرضیه امیری منشی هیات مدیره وامیر کوشاری و احمد عزیزالهی به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند .

لازم بذکر است  باتایید اداره تعاون فعالیت هییت مدیره قانونی است ولی حق امضاء باید پس از ثبت صورتجلسات وهیات مدیره در اداره ثبت شرکتها انجام گردد.

طراحی و اجرا: شركت راه حل هاي پويا