نظر سنجی روند پروژه

نظر شما در مورد ادامه روند پروژه چیست
 

تقویم

 
پنجشنبه
1398
اسفند
8
 

امتیاز بندی اعضای بلوک E10 , F11

به گزارش روابط عمومی خادمین شهرداری، با توجه به پایان فصل بهار امتیاز بندی اعضای بلوک  E10 و F11 به تفکیک متراژ واحد های انتخاب شده توسط اعضاء  برای سه ماهه اول سال محاسبه شده است.

لذا امتیاز بندی اعضای بلوک F11  و بلوک E10  ، به تناسب مبلغ واریزی و تاریخ واریز اقساط برای هر عضو مشخص گردیده که در ذیل قابل مشاهده می باشد.

با عنایت به مراتب فوق،نظر به اینکه در ساختمان های بلند مرتبه برای طبقات ضریب مطلوبیت در نظر گرفته می شود،هر عضو می توانند با کسب امتیاز بیشتر، بدون پرداخت ما به التفاوت از طبقات بالاتر بهره مند شوند.

یادآوری مهم:

1ـ بدیهی است این امتیاز بندی تا تاریخ 31/03/1394 محاسبه گردیده،حفظ این رتبه و یا ارتقاء آن منوط به واریزی های بعدی می باشد، بدین معنی که کسانی که از امتیاز کمتری برخودارند، می توانند با واریزی  بیشترو زودتر نسبت به ارتقاء امتیاز خود اقدام نمایند.

2ـ اعضای محترم بلوک  F11 وE10  می توانند ضمن مراجعه به دفتر تعاونی و آگاهی از نحوه محاسبه امتیاز خود صورتحساب واریزی خود را تا کنون دریافت نمایند.

 لیست امتیاز بندی اعضای بلوک F11 به تفکیک متراژ واحد ها :

لینک دانلود متراژ 91 متری ، تیپ A4

لینک دانلود متراژ 95 متری ، تیپ A3

لینک دانلود متراژ 96 متری ، تیپA5

لینک دانلود متراژ 118 متری ، تیپ A7

لینک دانلود متراژ 125 متری ، تیپ A2

لینک دانلود متراژ 128 متری ، تیپ A6

لینک دانلود متراژ 128 متری ، تیپ A1

لیست امتیاز بندی اعضای بلوک E10 به تفکیک متراژ واحد ها :

لینک دانلود متراژ 123 متری

لینک دانلود متراژ 148 متری

لینک دانلود متراژ 158 متری

                                                                                                «روابط عمومی خادمین شهرداری تهران»

طراحی و اجرا: شركت راه حل هاي پويا